Oplæg om vådområdeprojekt ved Ribe Østerå – læs selv, hvad politikerne skal tage stilling til om en uge

Hjem/Artikler, Nyheder/Oplæg om vådområdeprojekt ved Ribe Østerå – læs selv, hvad politikerne skal tage stilling til om en uge

Annonce

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
11. januar 2019

Teknik & Byggeudvalget skal fredag d. 18. januar behandle – som punkt 8: ”Oplæg til proces for et vådområdeprojekt ved Ribe Østerå.”

Der er tale om en ”åben sag”, hvor der i indledningen står følgende:
Det betyder, at Mølledammen i sommerhalvåret er en lavvandet sø, hvor vand- og sumpplanter helt naturligt på grund af den lave vandstand bryder overfladen af søen, bl.a. for at blomstre. Planterne bidrager til Mølledammens værdi som levested for smådyr, fisk og fugle, og grødeskæring vil derfor, alt andet lige, have en negativ påvirkning på Mølledammens plante og dyreliv.

Sagsfremstilling:
RYK IND RIBE bringer her selve teksten i sagsbeskrivelsen.

I vådområdeprojektet, som vil være et statsligt finansieret projekt, vil vandløbsnære arealer blive oversvømmet med det formål at tilbageholde kvælstof fra vandløbet. Der skabes herved lavvandede delvis stillestående vandområder, der vil være til gavn for neddriftende snæbelyngel på vej mod havet.

Hævning af vandstanden i Østeråen giver mulighed for at hæve vandspejlet i Mølledammen og på den måde skabe ringere vilkår for, at sumpplanter bryder vandoverfladen.

Teknik & Miljø har samtidig et fokus på, at der i 2020 fra statens side kommer udkast til nye vandområdeplaner, og her må det forventes, at staten har anført de 3 stemmeværker i Ribe midtby som spærringer, der skal fjernes i perioden af hensyn til bl.a. snæblen.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at en fjernelse af spærringerne vil være yderst problematisk af hensyn til kulturmiljø i Ribe og ikke mindst have uoverstigelige konsekvenser for hele Ribes fundament, som bygger på kultursvampen.
Teknik & Miljø har derfor haft et møde med Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøstyrelsen for at kunne vurdere, om der er veje at gå, således alle interesser bliver imødekommet.
På mødet blev det aftalt, at Esbjerg Kommune kunne komme med et oplæg til et projekt, hvori staten også gerne indgår, og hvor der ses på muligheden for at forbedre passagen ved Stampemølleåen og i nødvendigt omfang forbedre Stampemølleåen i sammenhæng med vådområdeprojektet i Ribe Østerå.

En generel vandstandshævning i Ribes Østerå vil være en forudsætning for at kunne forbedre passagen ved Stampemølleåen, da det vil sikre, at en større andel af vandet løber i Stampemølleåen.
Vandstandshævningen vil evt. kunne understøttes af andre forbedringer af Stampemølleåen, fx ændringer af den nuværende indløbstærskels placering.

En forbedring af passagen ved Stampemølleåen samt en forbedring af Stampemølleåen vil på den måde kunne være et alternativ til fjernelse af opstemningerne i Ribe Midtby.
I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at der samtidig skal ses på et indgreb i Mølledammen for at kunne dirigere strømmen fra Ribe Østerå til Stampemølleåen.

Ønsker du at se tidsplan, interessenter mm – så klik ind på følgende adresse:

https://www.esbjergkommune.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-bygge/dagsordener-og-referater/referater-2019.aspx?Folder=%2F2019.01.18&fbclid=IwAR0-hvg6bFiiCpzv-yHaBqgHgMR2OxwNCcmyEMR_8Pe-1TteiobDdHMOPtg

Annonce