Tekst og foto Hasse Jørgensen, fredag den 17. maj 2024

Nationalparkfond Vadehavets bestyrelse offentliggør hermed, at bestyrelsens forslag til Plan for Nationalpark Vadehavet 2025-2030 samt tilhørende miljørapport er i høring i offentligheden i 12. uger.

Nationalpark Vadehavet har sendt planforslaget til mere end 11.000 lodsejere og er du ikke en af dem, så kan du finde planen på www.nationalparkvadehavet.dk og læse mere om det, nationalparken skal arbejde med de kommende seks år.

Hvad er det nye?

Hvad adskiller denne plan fra de to foregående? Nogle aktiviteter fortsætter, fordi de virker. Men nationalparken vil have øget fokus på at styrke omgivelsernes kendskab og ejerskab til nationalparken ved at aktivere flere i det der gøres. Nyt er også, at man vil være på international forkant med ny teknologi til at levere gode, sikre oplevelser og samtidig passe på naturen. Bestyrelsen vil tage ansvar for og bidrage til de store dagsordner i samfundet, især øget biodiversitet – nu med mere fokus på de marintime områder, ligesom man vil bidrage til bedre trivsel og sundhed i befolkningen.

Planarbejdet indtil nu

Forslaget til nationalparkplanen for 2025-2030 bygger på erfaringerne fra de to første planperioder og på idéer og forslag fra borgere, skoleelever, organisationer m.fl. Ideerne blev indsamlet i første kvartal 2024 via borgermøder, workshops mv. Ret imponerende indkom der over 450 idéer og forslag. Dem har nationalparkfondens bestyrelse og råd prioriteret og efterfølgende indarbejdet i planforslaget.

I en pressemeddelse fra nationalparken hedder det bl.a. “Vi vil gerne takke alle, der har bidraget aktivt på vores workshops eller sendt forslag til planen. Det er meget inspirerende og motiverende, at så mange har bidraget til vores fælles nationalpark og verdensarv”

Om planforslaget

Planen er inddelt i seks indsatsområder: 1) Natur og landskab, 2) Kultur og kulturhistorie, 3) Friluftsliv og folkesundhed, 4) Undervisning, forskning, formidling, 5) Lokalsamfund, erhverv og turisme samt 6) Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv.

Planen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommuner eller andre, fordi Nationalparkfond Vadehavet ikke er en myndighed. Til gengæld er planen bindende for nationalparkfondens bestyrelse. Planens realisering afhænger derfor af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejere og i samarbejder med private og offentlige organisationer og virksomheder m.fl.

Sådan gør du

Høringssvar sendes pr. mail til npvplan@danmarksnationalparker.dk eller med almindelig post til:

Nationalpark Vadehavet; Havnebyvej 154; 6792 Rømø.

Fristen for modtagelse af høringssvar er tirsdag 13. august 2024.

Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune og Varde Kommune har på vegne af Nationalpark Vadehavet sendt et høringsbrev til alle lodsejere i nationalparken. Nationalparken har desuden sendt høringsbrevet til myndigheder og interesseorganisationer.

Læs forslag til Nationalparkplan 2025-2030 her:

https://nationalparkvadehavet.dk/media/cdlp1kw1/npv_parkplan2025-30_24-01_web-enkelt.pdf

Læs miljøvurdering af planforslaget her:

https://nationalparkvadehavet.dk/media/fg2ffpep/eftersendt-2024-05-10-miljoerapport-np-vadehavet-2025_2030_april_2024.pdf