Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, onsdag den 25. januar 2023

Spørgsmålet om fremtiden for Ribe Bybus nærmer sig sin endelige afgørelse. Som tingene tegner sig nu, tyder alt på en lukning af bybussen fra køreplanskiftet til sommer.

Flertallet i byrådets udvalg for plan- g byudvikling bestående af konservative og Venstre går stadig ind for en nedlægning af bybussen i Ribe, mens Socialdemokraterne er i mod og vil afvente en evaluering af bustrafikken. Sagen er på økonomiudvalgets dagsorden på mandag, og derefter sendes den til byrådet til endelig afgørelse.

Økonomi

Sagen bunder i økonomi, og ud over nedlæggelsen af bybussen omfatter sagen også en reduktion af bybuskørslen i Esbjerg specielt i aftentimerne for nogle bestemte ruters vedkommende.

Sagen er, at der mangler 5,7 millioner kroner på budgettet for offentlig transport, og de spareforslag, der er fremlagt, giver 4,6 millioner kroner, når de er fuldt gennemført. Kommunen har tidligere modtaget 1,6 millioner kroner som kompensation for de stigende energipriser og svigtende passagertal efter Covid-19.

Dårlige passagertal

Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune anbefaler fortsat i overensstemmelse med Sydtrafiks prioritering at nedlægge Ribe bybus. Ribe bybus har i dag halvtimesdrift og har 20 daglige afgange mellem kl. 7.15 og 17.11 og 7 afgange på en lørdag. Sydtrafik oplyser, at passagertallet i Ribe bybus er lavt. På skoledage er der i gennemsnit 7,7 passagerer på den travleste morgentur, mens passagertallet resten af dagen ligger mellem 0,8 og 4 i gennemsnit pr. afgang. I ferier og lørdage er passagertallet i gennemsnit 0,1 til 0,8 pr. afgang.

Da byrådet behandlede sagen første gang, blev den sendt tilbage til udvalget med henblik på at få sagen sendt i høring. Det har den været, og ud over en række organisationer, der har interesse i sagen, er der kommet 243 svar på en underskriftsindsamling, der går mod besparelserne.

Organisationer er modstandere

Lokalt er det bl.a. Ribe Handel, Lokalråd Ribe Midt, ældrerådet i kommunen, Esbjerg Handicapråd og Dansk Blindesamfund, der har indgivet høringssvar. Ældresagen i Ribe er ikke blevet spurgt, men på eget initiativ har Ældresagen selv sendt et høringssvar ind.

Fælles for alle høringssvarene er, at man vender sig mod en nedlæggelse af bybussen i Ribe. I stedet foreslår man flere forskellige ændringer. Eksempelvis, at der indsættes en mindre og handicapvenlig bus, og at busruten lægges om, så den betjener både de nye boligområder, sydbyen og indkøbsstederne, hvilket ikke er tilfældet i dag. Desuden foreslås det, at den halvtimesdrift, der er gældende i dag, lægges om til eventuel timesdrift, så tiden tilpasses en ruteændring.

Der peges også i nogle af høringssvarene på, at Flextrafik ikke – som foreslået af politikerne – er et alternativ til bybussen. Bl.a. fordi bybussen kører på faste minuttal, mens Flextrafik er mindre fleksibel, fordi her skal turen bestilles mindst to timer før, den skal køres, og det uanset man skal ud eller hjem.