Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
22. september 2021

– Misvedligehold af vore vandløb kan sammen med stigende nedbør, blive en medvirkende årsag til alvorlige oversvømmelser i vores kommune, lyder det fra byrådskandidat Peder Tørnqvist, som ønsker en markant ændring af ansvaret for vandløb – ikke blot i Esbjerg Kommune, men på sigt i hele landet.
Han peger på, at al ansvar for udførelsen af vandløbsvedligehold skal fjernes fra forvaltningen. Opgaven skal udliciteres til professionelle aktører, som formår at udføre og overholde de vedtagne forskrifter og regulativer. Det betyder, at forvaltningen skal reduceres til et absolut minimum og alene skal sidde med lovmæssige myndighedsopgaver.

Vandløbsvedligehold er stort set ikke-eksisterende

– Ribe Å afvander et af Danmarks mest regn rige områder (Gram/Vojens området), fortæller Peder Tørnqvist, da RYK IND RIBE er på besøg, og pointerer: Samtidigt med at vandmængderne stiger, forhindrer den fuldstændige mangel på vedligehold, med smallere vandløb til følge, vandet i at kunne komme væk, når sluserne endelig lukker op.

Digebrud ved Varming grundet store vandmængder (dronefoto: Ove Detlevsen)

– Afstrømningen i Ribe Å har overskredet eller tangeret 80 l/sek/km² flere gange, lyder det fra Peder, der med hovedrysten fortsætter: – Alligevel oplever vi i hele kommunen, at vandløbsvedligehold stort set er ikke eksisterende. Mølledammen er blot et tydeligt symbol på det, som foregår overalt i kommunen.

Ribe Østerå og de tidligere vådområder

Siden 2006 er der sket en markant tilgroning af hele strækningen fra Jernbanebroen / Ribe midtby og adskillige km mod øst til Varming. Dette betyder, at risikoen for ophobning af bagvand stiger markant – og dermed stor risiko for fremtidige oversvømmelserEn gang var fuglereservatet fantastisk med mange strømninger – men i dag er det helt groet til.

Ribe Østerå (dronefoto: Ove Detlevsen)

Kongeåen bliver smallere

Peder Tørnqvist peger også på, at Kongeåen ligeledes på lange strækninger er ved at lukke mere eller mindre til i siv og misvækst. Borgerne i Gredstedbro, Vilslev og Jedsted er nu tvunget til at se til, mens risikoen for indtrængende vand stiger og stiger.
Og imens er der forslag på vej om en ændring af Kongeåen med flere slyngninger. – Her tænker jeg blot på tilgroningen af Stampemølleåen, som ifølge regulativerne skulle være 7 m bred, men flere steder blot er 2 m.

§  3 og Natura 2000 forhindrer ikke vedligehold

Alt dette er sket og sker fortsat med forvaltningens henvisning til § 3 og Natura 2000 fredninger.
– Der er blot den hage ved det, at der intet er til hindre for at udføre vandvedligehold i disse områder. Ja faktisk er kommunen iht. Vandløbslovens § 31 forpligtiget til at udføre vedligehold iht. gældende regulativer, pointerer Peder Tørnqvist.

Opstuvning af vandmasser ved Kalvslund

Opgaverne bør ligge hos regionerne

Da Esbjerg Kommune, som flere andre kommuner, helt åbenlys ikke magter sine vedligeholdelsesopgaver, så ønsker Peder på sigt alle opgaverne lagt tilbage til regionerne: Det vil også give langt bedre mening, da mange af de store åer løber gennem flere kommuner. Derved slipper vi også for den evige tværkommunale diskussion om, hvem som skal betale for vedligehold af disse. 

Kongeåen skabte store oversvømmelser – her mellem Gredstedbro og Vilslev (dronefoto: Ove Detlevsen)

Store dele af kommunen er i fare

Oversvømmelser kan medføre alvorlige konsekvenser af miljømæssig, kulturhistorisk, infrastrukturel og samfundsøkonomisk karakter. Peder Tørnqvist gør opmærksom på, at det ikke blot handler om, at områder i Ribe by er i farezonen, men også store dele af Tange, Ribe Nørremark, Jernkærvej, Gredstedbro, Vilslev, Jedsted, Darum og Tjæreborg er i risikoområdet.

Oversvømmelserne ramte boliger på Damvej, Holmevej – og her Møllevej

Landmændene har mange steder, store problemer grundet de stigende vandmasser. Det handler om grøfter og vandløb, som ikke oprenses og dermed ikke længere kan lede vandet ud i åerne, når sluserne åbnes.

Digebrud og oversvømmelse i 2020

Ved flere lejligheder har Peder Tørnqvist dokumenteret, at åernes bredde på flere steder er halveret grundet misvedligehold. Dette kan sammen med de stigende vandmængder medføre en katastrofe for mange områder i fremtiden. – Sidste år fik vi en forsmag på det, som venter: Enorme områder blev oversvømmet – digebrud – mange fik huse og kældre fyldt med vand, men på trods af det er intet sketkonstaterer Peder Tørnqvist.

Tilbagegang siden 2007

– Vi kan ikke vente på, at borgere og landmænd får ødelagt deres huse og jorder, fordi en forvaltning ikke formår at udføre vedligehold iht. gældende regulativer, siger Peder Tørnqvist, der minder om, at borgerne i Esbjerg Kommune nu siden 2007 har været vidner til, hvorledes vandløb og småsøer, langsomt men sikkert forsvinder og lukker til grundet misvedligehold. Som et eksempel kan nævnes de mange små Storkesøer rundt om Ribe, som skatteyderne for en del år siden betalte mange penge på at få etableret, nu er de stort set forsvundet grundet det manglende vedligehold, hvordan hænger det sammen med den stigende fokus på biodiversitet?

Det skal stoppe nu!

– Derfor er mit klare budskab. Det skal stoppe nu – og udliciteringen af forvaltningens opgaver med håndtering af vandløbsloven og regulativerne kan ikke gå hurtigt nok, blev den afsluttende besked fra Peder Tørnqvist.