Project Description

Tekst: Johnny Tauman  (oplæg: Susanne og Søren) Foto: René Jørgensen
4. maj 2021

Der er fremkommet tanker om, at byen Ribe ikke længere kan rummes indenfor den nuværende bys bebyggelsesgrænser. Det er rimeligt nok, byen er i stadig udvikling, og dens attraktioner tiltrækker nye borgere, og de skal bo et sted.

– Vi har at gøre med Danmarks smukkeste, mindre by, som der er sunget mange romantiske viser om, lyder det fra Susanne og Søren Edelberg Mulvad, der fortsætter: – Specielt har byens nærhed til det omgivende land, enge, åløb, marsk og dyrket land fascineret mange. Bystyret var tidligt opmærksom på dette forhold, og lod i 1990 udgive et kommuneatlas, udarbejdet af Miljøministeriet og Planstyrelsen, for derved at fastholde nogle væsentlige principper for bybevaring.

Ribes samspil med det omgivende landskab

Et afgørende element er åen, Nips Å og Ribe Vesterå. I kommuneatlas står (side 56) ”…åsystemet er det mest umiddelbare vidnesbyrd om Ribes samspil med det omgivende landskab. Åsystemet har afstedkommet den usædvanlig klare afgrænsning af byen mod det åbne land. … Områderne omkring åsystemet hører i dag til byens mest attraktive og rekreative arealer. I en fremtidig byudvikling er det betydningsfuldt, at de karakteristiske bystrukturer omkring Dammene og åsystemet bevares og evt. yderligere forstærkes. Specielt er det vigtigt, at den gamle bys afgrænsning mod åen, og samspillet med åsystemet bevares som inspiration ved udformning af nye kvarterer.”

Boligbyggeri i engene bør ikke nyde fremme

– Igennem de seneste hundrede år eller mere er der sket adskillige anslag mod Ribes specielle karakter, og vi fremhæver den ovennævnte passus for at borgerne må tage i agt, at Ribes karakter ikke udviskes ved byggeri af hverken boliger, forretninger eller andre anlæg i områder nær åen, siger Susanne og Søren. De peger på, at tankerne om boligbyggeri i engene ved Damhus og Lustrup Mark ikke bør nyde fremme. Indkigget, sigtelinjerne fra Haderslevvej mod bykernen burde snarere frilægges for bebyggelse end dækkes ind. Det vil absolut være et fejlgreb at udvide boligområderne i byens umiddelbare nærhed. – Der er frie arealer i oplandet, som egner sig langt bedre til boligområder, uden derved at forstyrre synsoplevelsen for andre, mener Susanne og Søren Edelberg Mulvad.

Annonce