Project Description

Tekst & Collage: Johnny Tauman
5. december 2021

Teknik & Byggeudvalget fulgte på fredagens møde indstillingen fra direktøren for Teknik & Miljø, som indstiller til Byrådet, at Sektorplanen for Park, Skov og Friluftsliv sendes i 8 ugers offentlig høring. Med det begrænsede fremmøde på de offentlige temamøder, bliver det sidste chance for at påvirke indholdet og processen.
Når det specifik drejer sig om Ribe-området, er der et afsnit om Ankomsten fra Nord.

Byernes ansigt udadtil

INDFALDSVEJENES BETYDNING Indfaldsvejene er byernes ansigt udadtil. Det er førstehåndsindtrykket vi får, når vi ankommer og som bidrager til byens identitet. Indfaldsvejene bærer ofte præg af, at byerne er vokset gradvist ud og har udvisket en klar overgang mellem by og land. Her vægtes trafikafviklingen og ikke oplevelsen eller vejens æstetik. Grønne indfaldsveje med smukke beplantninger, klimaløsninger, belysning eller kunst er et enkelt greb, der kan byde omverdenen og de besøgende velkommen til vores byer. Det grønne kan bestå af træer i rækker eller grupper, frodige vilde rabatter, regnbede eller lave beplantninger, der giver indkig til facaderne langs vejen og styrker områdets biodiversitet.

Der plantes grupper af træer på Varde Hovedvej

ANKOMSTEN TIL RIBE FRA NORD Varde Hovedvej er lang, lige og åben og omgivet af græsflader og åbne marker. Mod vest ligger store erhvervsbygninger, parkering og skilte langs vejen og mod øst er der åbne marker og en dobbeltrettet cykelsti. Vejen ender i en rundkørsel i Ribe. Det foreslås, at der, på en strækning på ca. 1 km langs erhvervsområdet, plantes grupper af træer, der tilfører blomstring eller giver oplevelse af årstider.
Træerne plantes fx i overgangen mellem virksomhederne, så der skabes et eget rum foran hver bygningsfacade til skilte og regnbede eller anden plantninger.
Regnbede kan fx optage og forsinke tagvand fra bygningerne, og lede det langsomt til kloak via et droslet afløb.
Langs cykelstien etableres en ”vild” blomstrende grøftekant, og der plantes spredte trægrupper på Esbjerg Kommunes egne arealer.

To dokumenter kan læses her

Sektorplanen for park, skov og friluftsliv består af to dokumenter, selve Sektorplanen og Handlingskataloget. Sektorplanen er gældende i 12 år mens handlingskataloget skal opdateres hvert 4. år. Sektorplanen skal, når den er endelig vedtaget indarbejdes som et tillæg til kommuneplanen.

Inddragelsesprocessen med zoom og møder

Sektorplanen er også et produkt af en inddragelsesproces, hvor borgere fra hele kommunen er blevet inddraget på et borgermøde med gruppedrøftelser på ZOOM i marts 2021 med deltagelse af ca. 90 borgere, og et indbudt interessentmøde på ZOOM i februar 2021, hvor ca. 40 repræsentanter fra foreninger og organisationer deltog og kom med input.

Herudover er der afholdt temamøde og workshop med kommunens politikere i Teknik & Byggeudvalget, Plan & Miljøudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i maj 2021. I oktober og november 2021 er der afholdt endnu tre borgermøder i Esbjerg, Ribe og Bramming, hvor deltagerne fra det første borgermøde og interessentmøde blev inviteret. Mødet blev desuden annonceret i en pressemeddelelse og med en annonce i Ugeavisen. På borgermøderne hvor der deltog ca. 60 personer, blev resultatet af det hidtidige arbejde præsenteret, og der blev afholdt workshop om ideer til handlingskataloget.

Principperne for det grønne i hovedbyer og mellembyer

Sektorplanen omfatter en grøn strategi med mål, succeskriterier og principper for udvikling af parker og grønne områder, for skov, for hvordan friluftslivet kan styrkes til glæde for borgerne og for en samlet grøn/blå struktur i hele Esbjerg Kommune.
Det grønne i byerne behandles i afsnittene om Parker og grønt i byerne og under Byprofiler. Parker og grønt i byerne beskriver principperne for det grønne i de tre hovedbyer og i mellembyerne.

Sektorplan: HER

Forslag til handlingsplan: HER

 

Annonce