Tekst & Foto: Johnny Tauman
27. juni 2022

– Der har længe været forskellige opfattelser til, hvordan Riberhus Slotsbanke skal plejes, fortæller Anders Rohr Jørgensen (V), som har fundet Ribe Amts ”Plejeplan for det fredede område RIBERHUS SLOTSBANKE udgivet i juli 1992.

Materialet, som tidligere har verseret i en decimeret udgave, ligger nu i sin fulde udgave med bilag, kortmateriale etc. Og materialet beskriver detaljeret, hvordan de forskellige områder skal håndteres – og hvilke overvejelser, der har været i forbindelse med såvel vandspejlet i voldgraven som i den syd for beliggende kanal – i daglig tale ”Lavningen”.

Plejeplanen 1992 beskriver ønskerne i 2022

– I den oprindelige plejeplan er slotsbanken, hvor Riberhus Slot lå til et stykke op i 1600-tallet, voldgraven og ”Lavningen” vigtige delområder af det fredede kompleks, siger Anders til RYK IND RIBE og tilføjer: – Og derfor forventer jeg naturligvis, at den ansvarlige sørger for at følge planen.
Han kan også konstatere, at plejeplanen fra 1992 klart beskriver de ønsker, som stadig er gældende i 2022.

Voldgraven holdes “fri” for tagrør

Vandstanden i slotsgraven søges holdt ¾ m over den gennemsnitlige sommervandstand i Ribe Å, således at rundellernes granitsokkel til stadighed holdes under vand. For at holde denne vandstand skal der – med undtagelse af vintermånederne – pumpes vand fra åen op i slotsgraven.
Af Plejeplanen fremgår desuden, at tagrørsbevoksningen i voldgraven søges begrænset ved opgravning, således at selve voldgraven i princippet holdes fri for tagrør. Af hensyn til fuglelivet accepteres dog en bræmme af tagrør på ydersiden af bankens vest-og sydside. Denne bræmme må dog ikke blive bredere end 10 m regnet fra ”søbredden”.

Kanalen blev genskabt

”Lavningen” – tilløbskanalen, der forbinder Slotsgraven med Ribe Stampemølle Å, var næsten ”lukket” af en tæt busk- og træbevoksning. Selve kanalen var groet til med tagrør.
I 1993 blev kanalen genskabt som et vandløb med en åben vandflade. Dette skete ved, at tagrørsbevoksningen i princippet blev helt fjernet fra kanalen.

Det ved vi nu om “Lavningen”

RYK IND RIBE har tidligere skrevet om borgeres ønske om at kunne komme over ”Lavningen” på en bred sti. Mange turister, som er dårligt gående, kan ikke passere på den smalle sti og må derfor finde en anden vej.
I den oprindelige plejeplan beskrives der, hvordan man har tænkt udfordringerne løst – men blev bremset af en kloakering. Da det var påkrævet at få foretaget en pleje af delområdet ”lavningen”, blev der i efteråret 1989 af fredningskontoret udarbejdet et notat, der mere detaljeret beskrev, hvordan plejearbejdet kunne gennemføres. I den sammenhæng har det været overvejet, om man i den forbindelse skulle fjerne de to faste overgange over kanalen, således at kanalen visuelt ville blive sammenhængende med voldgaven. Overgangene skulle da erstattes med broer / spange
En sådan løsning kunne imidlertid ikke praktiseres, idet der i begge overgange er nedgravet kloakledninger. Iden den nordligste overgang – mellem voldgraven og kanalen – er der endog tale om en stor ledning, idet en af byen hovedkloakledninger på 80 cm forløber her.

Vil studere materialet og besigtige området

Alex Sørensen, Peder Tørnqvist og Anders Rohr Jørgensen vil tage plejeplanen op efter sommerferien. – Det er jo interessant læsning, nu hvor jer er kommet i besiddelse af plejeplanen i dens fulde version på 30 sider, lyder det fra Anders, der tilføjer: – Så kommer der jo en del nye og væsentlige oplysninger frem, når man sammenligner med den udgave, som rådhuset ligger inde med, hvor der mangler 14 ud af 30 sider.

Nu vil Alex, Peder og Anders vi lige bruge sommeren på at studere materialet nærmere. – Formålet er jo, at slotsbanken fremstår velplejet og viser, at her er et stykke Danmarkshistorie, og at det ikke ligner tilgroet naturreservat uden respekt for den kulturhistoriske værdi, som slotsbanken har, siger Anders og fortsætter: – Her får vi muligvis brug for hjælp fra Christiansborg.
Derfor vil gruppen have en besigtigelse sammen med Anders Kronborg, som er en rigtig god samarbejdspartner, når det drejer sig om det historiske Ribe.