Project Description

Plejeplan for det fredede område Riberhus Slotsbanke – juli 1992 – giver tydelige anvisninger (I)

Tekst & Foto: Johnny Tauman
5. august 2022

(Artikel I af flere)

Der har fra tid til anden været skrevet om vandspejlet i voldgraven – og hvordan graven skal vedligeholdes. Den eksisterende pleje har flere gange blevet betegnet som mangelfuld – og nu er den oprindelige plejeplan i fuld længde kommet frem. I Amtets plejeplan fra 1992 kan man læse følgende om Slotsgraven:

Vandstanden

Vandstanden i graven søges holdt ca. 3/4 m over den gennemsnitlige sommervandstand i Ribe Å, således at betonfundamenterne under rundellernes graniksokkelsten til stadighed holdes under vand.
For at holde denne vandstand skal der – med undtagelse af vintermånederne – pumpes vand fra åen op i Slotsgraven. (Pumpningen sker fra “pumpehuset” bag Sejlklubbens jolleskur via en rørledning til slotsgravens nordvestre hjørne). Tilsynet og vedligeholdelsen med pumpehuset og pumpen bekostes af kommunen, medens udgiften til elforbrug afholdes af Slotsbankebestyrelsen. – Evt. fornyelse af pumpehus og pumpe samt større reparationer bekostes af amtsrådet.

Med henblik på oftere at få “bagvand” ind i slotsgraven fra Stampemølle Å (når der er høj vandstand i åen), er det i kanalen etablerede stigbord fjernet. Sikringen mod tilbageløb ved lav vandstand er foretaget ved montering af en kontraventil i det eksisterende rørgennemløb i kanalen ud for Albert Skeels Gade. – Den monterede kontraventil i rørgennemløbet tilses af kommunen. Eventuelle fornyelses og reparationer bekostes af amtsrådet.

I princippet fri for tagrør

Tagrørsbevoksningen i voldgraven søges begrænset ved opgravning, således at selve voldgraven i princippet holdes fri for tagrør. Af hensyn til fuglelivet accepteres dog en bræmme af tagrør på ydersiden af bankens vest- og sydside. Denne bræmme må dog ikke blive bredere end 10 m regnet fra Søbredden.

Oprensning

Af hensyn til den øvrige bundvegetation og fuglelivet samt den biologiske balance i slotsgraven, skal den oprensning, der er behov for, for at holde tagrørsbevoksningen i ave, foretages partelt. Der må således højest oprenses 1/3 af graven ad gangen.

“Lavningen”  (tilløbskanalen)

“Lavningen” – kanalen, der forbinder slotsgraven med Stampemølle å – var næsten helt “lukket” af en tæt busk- og træbevoksning. Selve kanalen var groet til med tagrør.
Der er derfor sket en rydning af de fleste trævækster på vestskråningen og foretaget en udtynding på østskråningen (ind mod villahaverne). Ligeledes er kanalen genskabt som et vandløb med en åben vandflade. Dette skete ved, at tagrørsbevoksningen i princippet blev helt fjernet fra kanalen. Foranbeskrevne plejearbejde er forestået af amtsrådet, og amtsrådet foretager fremtidigt tilsyn og pleje af “lavningen”.

Kortmaterialet er gennemført med et hav af detaljer og registreringer

 

Annonce