Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen. Onsdag den 12. juni

Der er ikke helt enighed mellem lokale og Esbjerg Kommune om linjeføringen for den planlagte cykelsti fra Ribe via Øster Vedsted til Vadehavscentret i Vester Vedsted.

For to og en halv måned siden sendte Birthe Kjems og Ingvardt Jensen et alternativt forslag ind til Esbjerg Kommunes udvalg for teknik og byggeri. Forslaget blev sendt den 1. april, og der blev rykket for et svar den 30. april.

Først i dag, onsdag den 12. juni, har formanden for udvalget, Søren Heide Lambertsen (S) svaret, og det skete først, da RYK IND RIBE havde spurgt Søren Heide Lambertsen, hvorfor der ikke var svaret tidligere.

Beklager

I svaret til Birthe Kjems og Ingvardt Jensen beklager Søren Heide Lambertsen, at svaret ikke er kommet før. I svaret peger formanden på, at forslaget fra Kjems og Jensen ikke kan gennemføres i praksis.

I svaret hedder det: ”linjeføringen for cykelstien fra Ribe til Vadehavet/Vadehavscenteret (på UNESCO´s Verdensarvsliste) er fastlagt via et cykelpuljeprojekt hvor der er givet tilsagn om støtte fra statens trafikpulje.

Folketinget har i 2018 meddelt Esbjerg Kommune, at der afsættes statsmidler på 4,4 mio. kr. til en cykelsti fra Ribe til Vadehavet/Vadehavscenteret, og Esbjerg Byråd den 17. december 2018 besluttet, at medfinansiere projektet med 6,64 mio. kr.

Der har været møder

Forvaltningen oplyser, at der er afholdt møde i januar 2019 med repræsentanter for lokale fællesråd m.v. og Vadehavscenteret, hvor alternative linjeføringer også blev drøftet. Endvidere oplyser forvaltningen, at de sammen med Sdr. Farup Grandelaug, har besigtiget forholdene i Sdr. Farup.

Med hensyn til jeres konkrete forslag oplyser forvaltningen, at der ikke kan etableres en 2 minus 1 vej gennem Farup by, idet kravene til oversigtsforholdene ikke er opfyldte. Den foreslåede 2-1 vej igennem Vester Vedsted vil endvidere give en forholdsvis stor omvejskørsel, når forudsætningen for statsmidler er en cykelsti mellem Vadehavet/Vadehavscenteret og Ribe By.

Forvaltningen har ligeledes afholdt møde med beboere fra Vester Vedsted, som blev gjort opmærksom på, at man kan lade markvejene indgå i linjeføringen frem for at etablere stier langs med disse. Dette var der forståelse for at arbejde videre med.

Vi må derfor fastholde, at det fortsat er den linjeføring der er givet tilsagn om statsstøtte til, der lægges til grund for det videre planlægningsarbejde. Der vil selvfølgelig fortsat være dialog med lokaleråd om projektet og mulige tilretninger.

Det bemærkes, at såfremt oversigtsforholdene er opfyldte vil en 2 minus 1 vej igennem Vester Vedsted by kunne etableres på et senere tidspunkt”

Trafiksikkerhed

Birthe Kjems og Ingvardt Jensen peger på, at en såkaldt 2-1 vej gennem Sdr. Farup vil gavne trafiksikkerheden.

Der er tale om en vej, hvor der faktisk kun er en kørebane, men hvor der i vejsiderne med store, hvide felter er markeret en bred cykelsti. Det giver mere plads til gående og cyklister, og samtidig kan den del af vejen bruges af bilerne, når to biler skal passere hinanden.

I følge kommunens forslag skal cykelstien også gå uden om Sdr. Farup ind over nogle marker via en eksisterende grusvej.

Birthe Kjems og Ingvardt Jensen peger på, at de lokale og specielt ikke skolebørn vil bruge den vej, og de mener, at der her kun er tænkt på turister.

Annonce