Klaus og Bjarne kom vidt omkring, da de krydsede klinger og tal på Quedens Gård

Hjem/Artikler, Nyheder, Vand og trafik/Klaus og Bjarne kom vidt omkring, da de krydsede klinger og tal på Quedens Gård

Annonce

Project Description

Tekst: Johnny Tauman     Foto: René Jørgensen
9. oktober 2019

KAPITEL I

Debatduellen mellem Klaus Sandfeld og Bjarne Kiholm blev rigtig skarp, da snakken om økonomien var på banen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at begge kombattanter havde forberedt sig – og hver især havde de klare budskaber – og forståelse af de økonomiske rammer.

Utilfreds med brugerundersøgelse

Bjarne Kiholm gav udtryk for, at han var træt af Klaus´ håndtering af modstanden af klapbroen ved at koble den sammen med en vejunderføring under rute 11 ved Holmevej / Bjerrumvej og en udvidelse af rute 11 / 24 til en 2+1 Vej. Undersøgelsen beskriver, at projektet koster 100 millioner og beder borgere tager stilling ”for” eller ”imod”.
”Tallet er groft misvisende, da broen i ny licitation vil maksimalt vil beløbe sig til 55 millioner – og at de to andre gode forslag, ikke kan implementeres i det allerede vedtagne projekt for rute 11”, sagde Bjarne bestemt.
Klaus forklarede, hvordan han er nået frem til det beløb, men blev skarpt irettesat. ”Du har jo ikke sat dig ind i tingene.”
Og det var Klaus naturligvis ikke enig i.

Bjarne var velforberedt og medbragte mange dokumenter fra den lange proces – herunder COWi´s beregninger

Brev fra Ole Birk Olesen

Men spørgsmålet er, hvad der er op og hvad der er ned, når der snakkes budget.
Klaus kunne fremvise et brev fra forhenværende trafikminister Ole Birk Olesen – dateret 28. september 2018 –  der bla. skriver, at forligskredsen i august 2016 besluttede at udbygge den nuværende rute 11 til fire kørespor på den belastede strækning, hvor udbygningen forventes at fjerne størstedelen af trængselsproblemerne.
Vejdirektoratet beskriver det således i brevet:
”Projektet indebærer en udbygning af en strækning på den eksisterende rute 11 til to spor i hver retning. Endvidere omfatter projektet etablering af støjskærme på en strækning på østsiden af rute 11, ombygning af signalregulerede kryds og etablering af to shunts på rundkørslen ved Plantagevej samt en stitunnel. Endelig etableres en klapbro over Ribe Å, således at høje skibe igen får muligheden for at sejle til Skibbroen i Ribe.”
Projektet er igangsat ved aktstykke nr. 23 af 1. december 2016 – og der er gennemført offentlig informationsmøde samt møder med Esbjerg Kommune.
Ole Birk Olesen skriver som afsluttende kommentar: ”Vejen forventes at åbne i efteråret 2020 som planlagt. Projektet har på finansloven for 2018 en bevilget totaludgift på 189,9 mio kr (2018-priser), som forventes overholdt”.

Forespørgsel om ekstra bevilling

Henning Steen Kristensen, der lige som Klaus Sandfeld er modstander af klapbroen, har fået følgende oplysninger fra Vejdirektoratet – i mail dateret 6. september 2019.

Projektcontroller Thomas Wiberg Hald, Anlægsdivisionen, Større anlæg skriver om Ansøgningsprocedure mht. ekstra bevilling i forbindelse med klapbro ved Ribe:
I sommeren 2019 resulterede udbud af klapbro (Entreprise 33130.100) i, at de 5 prækvalificerede entreprenører ikke ønskede at afgive tilbud, indenfor den fastsatte maksimumpris på 40 mio.kr. på entreprisen. Entreprenørerne har efterfølgende tilkendegivet over for Vejdirektoratet, at det primært var den fastsatte maksimumpris, der afholdte dem fra at afgive tilbud.
Efterfølgende har Vejdirektoratet fået revurderet og opdateret overslag for klapbro ved ekstern rådgiver, og har på den baggrund ansøgt Transport- og Boligministeriets departement om at få frigivet midler fra de centrale reserver. De centrale reserver udgør i alt 30,1 mio.kr. på Finansloven for 2019 på ’ Udbygning af rute 11 gennem Ribe’.
Ansøgningen behandles pt. i Transport- og Boligministeriet samt Finansministeriet. Der forventes en afgørelse på ansøgningen i efteråret 2019.

Beløb, der søges til formålet

Det opdaterede fysikoverslag på klapbroen har medført, at Vejdirektoratet forventer, at ca. halvdelen af projektets centrale reserve på 30,1 mio.kr. på Finansloven for 2019, skal anvendes til finansiering af klapbro-entreprisen.
Fysikoverslaget og det samlede risikobillede medfører, at der er et behov for at få udmøntet samtlige af projektets centrale reserver.

Trafikforliget i 2016

Vi skal tilbage til august 2016, hvor den tidl. Venstre-regering indgik trafikforlig om ny omfartsvej ved Ribe med S, SF, R, K, LA og DF. Den vedtagne C-løsning betød udbygning af Rute 11 omkring Ribe til en firesporet vej over en 1,6 km lang strækning samt en ny klapbro over Ribe Å. Dengang udtalte Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen til JV: “Venstre står altid ved indgåede politiske forlig, der er lavet på et fuldt oplyst grundlag. Såfremt der er helt nye oplysninger i sagen, møder vi naturligvis frem hos transportministeren til en drøftelse. Eventuel ændring af et forlig kræver tilslutning fra samtlige syv forligspartier”.

Cowi´s beregning

Debatten var kontant – og tonen fra tid til anden høj ved bordet lige til højre ved indgangen til Quedens Gårds café. Den største uenighed herskede om de tal, som Bjarne fremlagde – nemlig en beregning udført af COWI for en klapbro: 28 millioner kroner (2012-kroner).

Klaus var aktiv i debatten – og fastholdt sin modstand mod klapbroen

Uenighed om beløbsramme til broen

Bjarne fastholdt, at der er afsat 87 millioner til broprojektet – mens Klaus´ tal viste noget mindre.
Dertil fremførte Bjarne det uheldige med alle forsinkelser i selve vejprojektet – og spurgte indtil, hvem der vil afholde disse. Et svar på dette spørgsmål må afvente til senere.

Vejdirektoratets overslag

RYK IND RIBE har i dag talt med projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet. Med forbehold ser økonomien således ud:
Bevilling i nutidskroner 195,5 millioner.
her i er der central reservebuffer på 30 millioner.
Der arbejdes med at lave en licitation på en klapbro – svarende til 55 millioner.
Til selve vejprojektet vil der således være omkring 125 mill som skal dække alt fra entreprenørudgifter, veje, kloakering, ekspropriationer, ændring af signalanlæg, forsinkelser, trafikomlægning til klager etc.
Vejdirektoratet har inden for disse poster i budgettet indlagt andre reserver idet der altid ved sådanne projekter opstår uforudsete udgifter.

Bro uden klap

RYK IND RIBE har desuden fået oplyst, at en almindelig bro (altså uden klap) over Ribe Å vil koste omkring 25 mio. kr. i entreprenørudgifter (skal tages med et gran salt – altså et helt groft skøn).

Vi ser nærmere på flere områder fra debatten i Kapitel II.

Annonce