Højspændingsledning kabellægges ved Ribe og Gredstedbro

Hjem/Højspændingsledning kabellægges ved Ribe og Gredstedbro

Annonce

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, fotos Hasse Jørgensen og Energinet. Tirsdag den 10. september.

Det ligger fast, at 7,5 kilometer af den store 400 kilovolt højspændingsledning, der skal gå fra Idom ved Holstebro forbi Gredstedbro og Ribe til grænsen, vil blive kabellagt, når ledningen passerer Gredstedbro og Ribe. Den øvrige del af strækningen i Ribe-området vil blive lavet som luftledning.

Det fremgår af det forslag til en linjeføring for den 170 kilometer lange højspændingsledning, energinet her til formiddag har offentliggjort.

Sådan bliver linjeføringen omkring Ribe. Det er den dels fuldt optrukne og dels punkterede, linje, der er højspændingsledningen

I Ribe-området bliver 5,7 kilometer af ledningen lagt i jorden øst for Ribe By, og det sker af hensyn til byen og til de natur- og landskabsmæssige interesser. Det betyder, at ledningen bliver lagt i jorden, når den skal forbi Nørremarken, byen øst for Tange-kvarteret og føres under åen.

Ny høringsfase

Ved Gredstedbro jordlægges ledningen på en strækning på 1,8 kilometer, når den skal føres under Kongeåen.

Ved at klikke her, kan du se den detaljerede linjeføring og hvor tæt, højspændingsledningen kommer din ejendom.

Et eksempel på, hvor detaljeret kortet kan blive, hvis du zoomer ind på det.

Den linjeføring, der er offentliggjort i dag, er ikke nødvendigvis den endelige. Der er tale om et forslag, og der holdes nu en række lodsejermøder bl.a. i Ribe Fritidscenter. De møder gælder de direkte involverede lodsejere, som har fået skriftlig invitation til møderne.

Der er ikke tale om en egentlig høringsfase men om møder, hvor lodsejere og repræsentanter for Energinet kan drøfte linjeføringen og eventuelle alternativer. Egentlige høringsmøder kommer i 2020, og i den forbindelse vil Energinet indkalde til borgermøder.

Tidsplanen

Tidsplanen er i øvrigt, at der i indeværende år skal færdiggøres den nødvendige rapport over konsekvenserne for miljøet, idet Miljøministeriet skal godkende hele projektet. Den rapport forventes afleveret til behandling i december 2019.09.10 I løbet af 2020 kommer en ny høringsfase, og i 2020 forventes udstedt et landsplandirektiv og en VVM-tilladelse (miljøtilladelse. Red). I 2020 og 2021 forestår lodsejerforhandlinger om endelig placering og erstatning, og i løbet af 2021 til 2023 ventes projektet rent fysisk gennemført.

På energinets hjemmeside, www.energinet.dk, kan du se mange flere detaljer om hele projektet, ligesom du kan læse om baggrunden for det.

Erstatning

Her er der bl.a. også redegjort for betingelserne og reglerne for erstatning og de afstandsgrænser, der er gældende.

Du kan samtidig se, hvor de enkelte master skal placeres, og dermed hvor tæt, de kommer på de enkelte ejendomme.

Ejer du en bolig eller erhvervsejendom tæt på en nyetableret luftledning uden at eje den jord, luftledningen passerer, kan du være berettiget til såkaldt nærføringserstatning.

For stuehuse til landbrugsejendomme og andre beboelsesejendomme er nærføringserstatningen baseret på en aftale, som er indgået mellem SEGES (Landbrug & Fødevarer), Dansk Energi og Energinet – ”Landsaftalen” kaldes den i daglig tale.

For erhvervsejendomme ydes der også erstatning, selv om Landsaftalen ikke gælder erhvervsejendomme. Hvis en ny 400 kilovolt luftledning placeres nærmere end 80 meter fra din bolig (målt fra den nærmeste ledning), har du mulighed for at tage imod et købstilbud fra Energinet i stedet for at få udbetalt erstatning. For at give dig de bedste muligheder for at vurdere, i hvilket omfang luftledningen påvirker dig, gælder købstilbuddet i et år efter, at luftledningen er sat i drift.

Hvis du kan få nærføringserstatning eller er berettiget til et købstilbud, kontakter Energinet dig, når den præcise linjeføring er fastlagt. Du skal altså ikke søge om erstatning.

Erstatningen udbetales senest 4 uger efter, at du har fået oplyst, hvor meget du får.

Hvis erstatningsbeløbet er over 75.000 kr. skal de kreditinstitutter, der har pant i ejendommen, give samtykke til, at du kan få udbetalt erstatningen.

Afstandsberegningen ved erstatning

Annonce