Tekst & Foto: Johnny Tauman
9. juni 2024

(Anden artikel af to)

Fra 28. maj 1925 har fiskeretten tilhørt familien Mikkelsen – først Marius Mikkelsen. Prisen for Fiskeretten var 6.000 kr. (svarende til 443.000 kr. i dag). Midt i 2. verdenskrig udlejede Marius stangfiskeretten til den nystartede Ribe Sportsfisker Forening.  Aftalen løb fra 1. marts 1942 til 31. december 1950. Den blev herpå opsagt, og Marius valgte selv at sælge fiskekort til åen.

Vagn købte retten

Familien Mikkelsen på vej gennem slusen (privatfoto)

Fiskeretten kom på nye hænder, da sønnen Vagn købte den lillejuleaften 1959. Det var naturligt, at Vagn skulle overtage, idet Marius havde fisket sammen med sin søn, siden han forlod folkeskolen.

Gert havde andre tanker

32 år senere var det så Gerts tur til at eje Fiskeretten. Han var fulgt i farens fodspor og fisket, siden han forlod skolen. Gert havde lidt andre tanker og gav 1. januar 1992 Ribe Sportsfisker Forening mulighed for at leje retten til fiskeri efter laksefisk i Vesteråen. Gert fik økonomisk kompensation, der dækkede tabet ved, at erhvervsfiskeri efter havørred og laks ikke løngere kunne udføres.

Ved årsskiftet 2000/2001 opsagde Ribe Sports Fiskerforening lejekontrakten på Vesteråen af økonomiske årsager gældende fra 31. december 2001.

Ålefiskeri kunne fortsætte

I samme år blev der afholdt møde om det fremtidige erhvervsfiskeri i Vesteråen mellem fisker Gert Mikkelsen og repræsentanter fra både ministeriet og diverse foreninger. Efter en møderække blev det konkluderet, at ålefiskeriet kunne fortsætte som hidtil. Med hensyn til fiskeriet efter havørred og laks, skulle muligheden for opkøb af dette fiskeri undersøges fra statens side. For at lette overgangen oprettedes konsortiet Ribe Vesterå.

Fra 1. januar 2002 videreføres Ribe Sportsfisker Forenings lejemål af Konsortiet Ribe Vesterå.

Solgte den “spærrende ret”

Gert Mikkelsen holder en kort pause i sin historiske gennemgang. – Jeg har solgt den ”spærrende ret”, og RYK IND RIBE får ikke at vide for hvor meget, lyder det med et skælmsk smil, hvortil han stiller spørgsmålet: – Det bliver spændende at se, hvem der skriver det næste kapitel af historien og Vesteråen.

Den frie fiskeret

Under samtalen fik vi også lige vendt retten til at fiske øst for Ribe. Gert fortæller herom, at der er fri fiskeret fra jernbanebroen til Seem Kirke.

Vigtigt dokument – Skjøde tinglyst 18/12-1888

Gert Mikkelsen fremviser et udskrift af det originale dokument, som er stemplet Dommeren i Ribe m.v. og viser et stempelmærke 3.oo kr. Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren i Ribe m.v., den 14 marts 1963. Peter Dam.

Da det originale dokument blev udarbejdet i December 1888 og er underskrevet af Ribe Stiftsøvrighed den 17. December 1888 af H. Finsen og C.F. Balslev. Det originale Skjøde blev stemplet med 30.oo kr ved Tinglysningen og samtidig blev der betalt 1 Krone til de Fattiges Kasse.

 

RYK IND RIBE bringer hermed første afsnit af Skjødet i sin fulde ordlyd og længde – til det først punktum!
Hannes Christian Steingrim Finsen, stiftamtmand over Ribe stifts Amtmand over Ribe Amt, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand    og   Carl Frederik Balslev, Dr. theol. Biskop og Superintendent over Ribe Stift, Commandør af Dannebroge og Dannebrogsmand, tilstaa og vitterliggjøre hermed, at vi i Egenskab af Direktører for afdøde Magister Mathurin Carstensens Legat i Henhold til Justitsministeriets Resolution af 3. april d. A. til Hr. praktiserende Læg Vilandt i Ribe at have solgt, ligesom vi herved sælge, skjøde og aldeles afhænde til ham, den Legatet tilhørende Eneret til Fiskeriet i Nipsaaen, hvilken Eneret Legatet ejer i Følge Skjøde af 19. Februar 1751 tinglæst i Ribe Bytingsret den 1o. Marts 1818 og bemærkes, at nævnte Eneret til Fiskeriet drives i Strømmene fra Overmøllen, Midtmøllen og Ydermøllen, strækkende sig efter Tingsvidnet af 2. December 1721 forbi Ydre Bjerrum, og som ifølge samme Tingsvidne nærmere betegnes saaledes: Fiskeriet drives i Strømmene fra Over- Midt- og Ydermøllerne til forbi Ydre Bjerrum samt udi følgende fra Hovedstrømmen gaaende Bistrømme:
a. Den saakaldte Bjerrumbæk om til det gamle Stampemøllehul
b. Nøraaen om til Vadestedet ved Hovedengen, og
c. den saakaldte Bredvad Strøm til en Grøft i Nørre Farup Enge, som ligger ca. 155 Skridt fra Indløbet og Ifølge Ribe Amts Forligelseskommisions Protokol af 16. Juli 1817, femlagt og læst ved Riberhus Birketingsret den 25. Marts 1818 er ”den første grøft som er imellem den sydøsterste Fenne af Meldam, der p.t. ejes af Hr. kontrollør Bruun i Lindtrup, paa vestre side, og en Niels Michelsen i Nørrefardrup tilhørende Fenne paa den østre side under det nuværende Navn Lilleholm i Ny Farupdrup Enge.”

Senere i Skjødet kan man læse om, at approberede Kjøbesum – 4500 Kr. er bleven kontant indbetalt til det Mathurinske Legat. Det fremgår også, at Gjennemgravningen får samme status for ejeren af fiskeretten, som beskrevet tidligere.