Tekst & Foto: Johnny Tauman
29. marts 2023

(Artikel af to af tre)

Niels Frederiksen, Det maritime Ribe, fremlagde i sit oplæg, en spændende analyse over anbefalinger, der skaber grundlag for den øvrige udvikling.
Det handler om følgende fem anbefalinger.

(1) Hæve vandstanden i Ribe Østerå, så sommervandstanden er minimum 40 cm højere end i dag – kote 200

Gavner:

 • Reducerer udledningen af kvælstoffer, næringsstoffer og CO2
 • Grundvandstanden og dermed kultursvampen i den sydvestlige del af Ribe by
 • Fuglelivet og biodiversiteten i Ribe Østerå
 • Mindsker lysindfaldet og dermed grødegroningen i Mølledammen

(2) Etablere faunapassage fra Dagmarsbroen, forbi Ydermøllen ned til Skibbroen

Gavner:

 • Kommer ikke i karambolage med væsentlige kulturværdier
 • Kan få en længde på knap 500 m
 • Vil ikke skade kultursvampen
 • Vil sikre tilstrækkelig vandmængde til gavn for vandrende fisk

(3) Genetablere å-slyngerne, og etablering af langsgående spuns inden gennemskæringen

Gavner:

 • Vandstanden i Ribe Vesterå
 • Grundvandstanden i Ribe og dermed kultursvampen,
 • Sejladsen på Ribe Vesterå
 • Giver ca. 4 km længere vandløb mellem Ribe og Kammerslusen til gavn for fiskeynglens vej til havet
 • Naturgenopretning

(4) Etablering af ekstra modsatrettede sluseporte, der kan lukkes ved lave vandstande, hæve vandstanden med 50 cm

Gavner:

 • Vandstanden i Ribe Vesterå
 • Grundvandstanden i Ribe og dermed kultursvampen
 • Sejladsen på Ribe Vesterå

(5) Genetablering af det oprindeligeudløb. Rør montereret på kontraventil

Gavner:

 • Vandstanden i Ribe Vesterå
 • Medvirker til at holde bagvandet i niveau og modvirker oversvømmelser.
 • Giver længere evakueringstid ved Stormflod

(Artikel tre vil samle op på oplæg samt citater fra debatterne)