Tekst & Foto: Johnny Tauman
12. august 2022

På fredag skal Klima & Miljøudvalget drøfte punktet: Undersøgelse af badevandskvaliteten i Ribe Å.  I sagen kan man læse følgende resumé: Der er fra borgere og lokalråd Ribe Midt udtrykt ønske om, at der i Ribe etableres mulighed for at bade i Ribe Østerå ved Ribelund (se nedenstående kort). Med denne sag skal Klima & Miljøudvalget drøfte, om der skal udarbejdes et udviklingsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der afspejler dette ønske. Badestedet skal også kunne anvendes af vinterbadere. Udvalget skal drøfte, om der skal arbejdes videre med projektet.

 Uddrag af sagsfremstillingen

I henhold til badevandsbekendtgørelsen skal kommunen, hvis man opretter et badeområde/-sted, sikre, at vandet i ”badesæsonen” ikke er forurenet. Der måles normalt på de 2 bakterietyper E. coli og intestinale enterokokker, som indikerer forurening med afføring fra mennesker og dyr. Derudover skal det også sikres, at andre typer forurening, der kan udgøre en sundhedsrisiko, ikke forekommer, når der bades.

Teknik & Miljø vurderer, at det i et vandløb primært er udledninger med overfladevand og spildevand samt gødning fra dyr på markerne (direkte afledning eller via dræn), der kan påvirke bakterietallene og dermed badevandskvaliteten. Desuden kan rotter og andre varmblodede dyr i vandløbet sprede sygdomme som f.eks. den alvorlige Weils syge (primært fra rotters urin).

Andre parametre

Det er jf. ovenstående Teknik & Miljøs vurdering, at der ved badning i vandløb er andre parametre, der kan påvirke badevandskvaliteten, end det er tilfældet ved de udpegende badesteder langs kysten nord for Esbjerg Strand.

På den baggrund har Teknik & Miljø rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. vurderingen af badesteder i vandløb. Miljøstyrelsen har oplyst, at der ikke findes officielle (indberettede) badesteder ved vandløb i Danmark.

Anslået økonomi: 100.000 kr

Teknik & Miljø har udarbejdet et overslag over de forventede udgifter til hhv. udarbejdelse af et prøvetagningsprogram, gennemførelse af prøveprogrammet samt efterfølgende vurdering af resultaterne for prøveprogrammet. Det anslås, at udgifterne hertil vil udgøre 100.000 kr. Opgaverne vil blive udført af en ekstern konsulent.

Planmæssige konsekvenser

Ribe Østerå er kortlagt som hhv. et § 3-beskyttet vandløb og Natura 2000. Dette betyder, at udformning af en evt. badebro og selve badeaktiviteten skal vurderes ift. vandløbets beskyttelsesstatus. På det foreliggende grundlag vurderes det, at aktiviteten vil kunne iværksættes.

Willi Weber har følgende bemærkninger

– Jeg har neyop læst dagsordenen til Klima- og Miljøudvalgets møde den 19.08. Her kan jeg læse, at det med lige at give mulighed for at springe i vandet sommer / vinter ved jernbanebroen er “op ad bakke”.
Forvaltningen vurderer, at den nødvendige risikovurdering vil koste ca. 100.000 kr. – Der kan være risiko for både det ene og det andet (nok ikke sammenstød med snæbler), kommer det med et skævt smil fra Willi, der tilføjer: – Fint at det undersøges. Det er jo ikke som i gamle dage, hvor forsorgscentret Ribelund udledte al kloakvandet i åen før jernbanebroen.

Svaner nær jernbanebroen – stor vanddybde

Årlige grødeskæringer i Ribe Østerå, hvor badning ønskes tilladt – her før jernbanebroen